Fan curve

Fläktkurvor LDB

LDB 130
LDB 130
LDB 120
LDB 120
LDB 110
LDB 110
LDB 100
LDB 100
LDB 90
LDB 90
LDB 80
LDB 80
LDB 71
LDB 71
LDB 63
LDB 63
LDB 56
LDB 56
LDB 45
LDB 45
LDB 50
LDB 50
LDB 40
LDB 40
LDB 35
LDB 35
LDB 31
LDB 31
LDB 25
LDB 25
LDB 20
LDB 20

Fläktkurvor LMB

LMB 110
LMB 110
LMB 100
LMB 100
LMB 56
LMB 56
LMB 50
LMB 50
LMB 45
LMB 45
LMB 40
LMB 40
LMB 35
LMB 35
LMB 31
LMB 31
LMB 25
LMB 25
LMB 20
LMB 20

Fläktkurvor LMS

LMS 90
LMS 90
LMS 80
LMS 80
LMS 71
LMS 71
LMS 63
LMS 63
LMS 56
LMS 56
LMS 50
LMS 50
LMS 45
LMS 45
LMS 40
LMS 40
LMS 35
LMS 35
LMS 31
LMS 31
LMS 25
LMS 25
LMS 20
LMS 20

Fläktkurvor MDB

MDB 71
MDB 71
MDB 56
MDB 56
MDB 50
MDB 50
MDB 45
MDB 45
MDB 40
MDB 40
MDB 35
MDB 35
MDB 31
MDB 31
MDB 25
MDB 25
MDB 20
MDB 20
MDB 18
MDB 18
MDB 16
MDB 16
MDB 12
MDB 12

Fläktkurvor MDS

MDS 71
MDS 71
MDS 45
MDS 45
MDS 63
MDS 63
MDS 56
MDS 56
MDS 50
MDS 50
MDS 40
MDS 40
MDS 35
MDS 35
MDS 35
MDS 35
MDS 31
MDS 31
MDS 25
MDS 25
MDS 20
MDS 20
MDS 18
MDS 18
MDS 16
MDS 16

Fläktkurvor HMB

HMB 60
HMB 60
HMB 50
HMB 50
HMB 40
HMB 40
HMB 35
HMB 35
HMB 31
HMB 31
HMB 25
HMB 25
HMB 20
HMB 20
HMB 16
HMB 16
HMB 12
HMB 12
HMB 10
HMB 10

Fläktkurvor HMS

HMS 10
HMS 10
HMS 12
HMS 12
HMS 16
HMS 16
HMS 20
HMS 20
HMS 25
HMS 25
HMS 31
HMS 31
HMS 35
HMS 35
HMS 40
HMS 40